RODO

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z ARCH.SAR Daniel Sarna. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jako ARCH.SAR Daniel Sarna w świetle przepisów jesteśmy administratorem danych osobowych Państwa jako naszych kontrahentów. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1. Wyceny, oferty oraz zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości wykonania usług — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”).
2. Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
- wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
- udzielanie odpowiedzi na korespondencję mailową.
3. W celach archiwizacyjnych.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
- przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),
- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. związane z ordynacją podatkową (podstawa prawna: obowiązek prawny), lub
- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

Które dane należy nam podać?

Do wykonania oferty wymagamy podania przez Państwa następujących danych (pocztą e-mail, telefonicznie lub osobiście): imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty e.mail, nr działki i adres, którego dotyczy inwestycja.  Dodatkowo do wykonania usług objętych umową będzie potrzebny Państwa adres zamieszkania oraz podanie nr-u PESEL ewentualnie NIP i (lub) REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych). Bez podania powyższych danych nie moglibyśmy wykonywać usług objętych umową.

Dodatkowe informacje o danych osobowych

Komu przekazujemy Państwa dane:

• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. projektantom branżowym i innym podwykonawcom wspierającym nas w procesie projektowania lub podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, właściwym dla prowadzenia procedur urzędom (jeśli jesteśmy Państwa pełnomocnikiem), obsłudze korespondencji czy inny podmiotom uczestniczącym w procesie obsługi Klienta.
• Innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Dane z innych źródeł

• Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym.
• W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu tworzenia zestawień i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy.
• Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Uprawnienia, które Państwu przysługują

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
- sprostowanie (poprawienie) danych,
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych).

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności. Wniosek taki proszę kierować na adres e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Wysłanie zapytania ofertowego lub zamówienie go w drodze rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ARCH.SAR Daniel Sarna z siedzibą w Warszawie (04-713), ul. Żegańska 24c/9a w celach podanych wyżej.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda.

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane administratora Państwa danych osobowych

Kontakt i informacje: ARCH.SAR Daniel Sarna, 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 24c/9a, tel: 602 325 388, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.